رستوران فاخته

طراحی داخلی و تجهیز رستوران فاخته

موقعیت
تهران – شهر قدس

تجهیز شده با

صندلی مدل پاریس

Related Projects