طراحی داخلی و تجهیز موسسه اطلس گستران

موقعیت تهران – خیابان ایتالیا

تجهیز شده با

مبل تک مدل مودنا

میز عسلی مدل مونترال

صندلی مدل 52

میز مدل ویونا (سفارشی سازی شده)