کبابی گلستان

طراحی داخلی و تجهیز کبابی گلستان

موقعیت
تهران – شهرک غرب

تجهیز شده با

صندلی مدل 54 پایه فلزی

Related Projects