طراحی داخلی و تجهیز کبابی گلستان

موقعیت تهران – شهرک غرب

تجهیز شده با

صندلی مدل 54 پایه فلزی

Related projects